Termat & Kushtet e udhetimit

Keto kushte udhetimi rregullojne sherbimin e transportit rrugor te pasagjereve ne Shqiperi dhe jashte saj te kryera nga ARJANI shpk , nipt J63208424W, me seli ne Fier , rruga Fier –Patos km1 Terminal Arjani,
tel: 00355 34 230 306 , cel : 00355 68 33 22 418 , email: info@arjanitravel.com , www.arjanitravel.com
Keto kushte udhetimi mund te gjenden ne faqen e internetit www.arjanitravel.com

Neni 1. INFORMACION I UDHETIMIT
Kompania Arjani shpk garanton informacion per linjat e tij te sherbimit. Oraret e publikuara mund te ndryshojne per kete arsye ju kerkohet te konfirmoni ne momentin e rezervimit .Programi i funksionimit te te gjitha linjave mund te pesoje ndryshime/ intesifikime/ reduktime te orareve gjate perjudhave te festave (krishtlindje, viti I ri ) dhe gjate muajve Qershor deri ne shtator gje qe mund sjelli dhe ndryshime ne rruget e sherbimeve. Informacionet jepen ne oraret zyrtare ne :
• Ne faqen e internetit www.arjanitravel.com
• Nepermjet biletarive te autorizuara
• Duke telefonuar tel: 00355 34 230 306 , cel : 00355 68 33 22 418 (gjate ores 07:00 – 20:00)
• Nepermjet rrjeteve sociale
• Duke derguar email ne info@arjanitravel.com

Gjithashtu mund te merrni informacion dhe :
• Kushtet e udhetimit
• Orarin , cmimet dhe promocionet e tjera
• Sherbimet ne bord (Priza , wifi , W.C )
• Ndryshimet e linjave , anullimi etj.
• Cdo nderprerje apo vonesa ne sherbim
• Procedura per ankesa, anullimi , rimbursimi I biletes.

Per te kryer udhetimin e kerkuar, ju duhet te tregoni dhe tua jepni nqs kerkohet nga autoritetet shteterore ose shoferi , nje document te vlefshem.
Gjate sezonit te larte per arsye te kerkesave te larta sherbimi mund te kryhet nepermjet operatoreve te kontraktuar.

Neni 2. DOKUMENTI I UDHETIMIT
Pasagjeri ka te drejte ne sherbimit qe ofrohet nga kompania vetem nqs posedon nje dokument te vlefshem udhetimi te leshuar ne emrin e tij, per intenerarin, daten dhe oren e nisjes.

2.1 DOKUMENTI I UDHETIMIT , TIPI “BILETE”
Bileta eshte dekument udhetimi I leshuar nga kompania ARJANI shpk ose nga nje kompani/biletari I autorizuar . Bileta mban emrin dhe adresen e transportuesit , vendin dhe daten e leshimit, vendin ,daten dhe oren e nisjes , vendin , daten dhe oren e mberritjes dhe emrin e pasagjerit. Me rastin e blerjes se biletes pasagjeri eshte I detyruar te kontrolloj menjeher saktesine e te dhenave te perfshira aty, duke ju referuar vecanerisht emrin te treguar, daten dhe oren e nisjes, vendin e hipjes dhe te zbritjes gjithashtu duke u siguruar qe cmimi I paguar eshte I njejte me ate te shfaqur ne bilete. Ne rastin e blerjes se biletes pasagjeri eshte I detyruar te leshoj nje numer telefoni te vlefshem me qellimin e vetem per te marr informacionin e duhur per udhetimin nqs do te kete ndryshime pasi kjo bilete eshte bere. Bileta mund te perbehet nga :
- nje dokument leter I printuar
- nga te gjitha dokumentat e nevojshme perfshire kupona udhetimi , fatura ose nepermjet aplikacionit ARJANI TRAVEL ne menun bileta ime.
Biletat mund transmetohen tek pasagjeri edhe nepermjet menyres digjitale por mund te ndodhi qe transmetimi te mos kryhet per arsye te gabimeve praktike te softwerit dhe te apo te aplikacionit. Per kete arsye pasagjeri eshte I detyruar qe bileten ta kerkoj nepermjet emailit: info@arjanitravel.com , duke telefonuar +355 68 33 22 418 ose duke ju drejtuar nje pike te autorizuar.

2.2 DOKUMENTI I UDHETIMI “BILETE BAGAZHI”
Bilete bagazhi eshte dokument I leshuar vetem nga kompania ARJANI shpk ose nga shoferi qe nenukpton transportin e bagazheve te teperta. Cmimi caktohet me ane te nje marreveshje me pasagjerin perpara nisjes se udhetimit.

2.3 VLEFSHMERIA E DOKUMENTIT TE UDHETIMIT
Bileta eshte e vlefshme vetem per daten dhe oren e udhetimit te treguar dhe duhet te tregohet ne cdo rast qe kerkohet nga personeli I udhetimit. Nuk mund te behen ndryshime apo anullime pas nisjes edhe nqs kjo bilete nuk eshte perdorur pasi quhet e pa vlefshme. Nese pasagjeri nuk ka nje bilet mund te pranohet ne bord Brenda kufijeve te vendeve te disponueshme , bileta do te leshohet nga personeli I udhetimit.

2.4 VJEDHJA DHE HUMBJA E DOKUMENTIT TE UDHETIMIT
Biletat e humbura, te vjedhura ose te demtuara nuk mund te rimbursohen.
Pasagjeri do te mund te udhetoj vetem nese paraqitet prane biletarise qendrore ne qytetin e Fierit Terminal Arjani, duke paraqitur nje dekument te vlefshem emri I te cilit perputhet me emrin e dhene gjate pageses se biletes dhe ne ate rast ai do te marri nje kopje.

2.5 FATURA FISKALE
Dokumenti I udhetimit permban nje fature fiskale sipas ligjit nr. 87/2019 PËR FATURËN DHE SISTEMIN E MONITORIMIT TË QARKULLIMIT I cili gjenerohet automatikisht ne momentin qe paguhet bileta dhe pasagjeri mund ta kontrolloj duke skanuar kodin QR .

2.6 NDRYSHIMI I DATES SE UDHETIMIT
Ndryshimi I dates se udhetimit behet vetem duke u paraqitur ne biletarine qendrore ne qytetin e Fierit Terminal Arjani , ose duke telefonuar 00355 68 33 22 418 (gjate ores 07:00 – 20:00)
Ndryshimi pranohet vetem 18 ore para nisjes dhe ne kete rast nuk do te aplikohen tarifa shtese.

2.7 ANULLIMI / RIMBURSIMI I DOKUMENTIT TE UDHETIMIT(BILETA E UDHTIMIT)
Nese pasagjeri nuk mund te vazhdoj udhetimin e kerkuar mund te kerkoj rimbursim vetem ne menyrat si me poshte :
24 ore perpara kohes se nisjes - Mund te rimbursohet vetem 100% te vleres se paguar ne menyren CASH ose me transaksion bankar.
Pasagjeri duhet te paraqitet ne pika e autorizuara Arjani Travel , duke telefonuar 00355 68 33 22 418 ose duke derguar email: rimbursim@arjanitravel.com
Per udhetimet nderkombetare pasagjeri duhet te jet I vetinformuar per rregullat dhe ligjet ne lidhje me dokumentet, vizat dhe leternjoftimet e nevojshme per kalimin e kufirit, si dhe per rregullat qe kerkohen nga dogana per monedhat e huaja , shendetin dhe rregullat e vendosura per levizjen e lire ne zonen shengen. Kompania nuk mbane pergjegesi per pasojat negative qe sjell mosrespektimi I ketyre ligjeve dhe rregullave nga pasagjeri dhe nese keto rregulla ndryshojne pas rezerviminit. Ne kete rast bileta nuk kompesohet as pjeserisht as plotesisht.
Per biletat vajtje ardhje rimbursimi do te ofrohet vetem per nje drejtim gjithashtu nese kerkesa per anullim per drejtimin e kerkuar eshte bere 18 ore para kohes se nisjes.
Kompania nuk eshte e detyruar te rimbursoj pjesen e paperdorur te biletes per shkak te pamundesis se vazhdimit te udhetimit nga ana e pasagjerit, ose per shkak te sjelljeve te tija te pahijshme ose per arsye shendetesore gjate udhetimit stafi ka marre nje vendin qe tja nderpresi udhetimit.

Neni 3. TRANSPORTI I PASAGJEREVE MINOREN
Transporti minoreneve shtetas Shqipetar kryhet ne dispozite te plote me LIGJIN Nr. 18/2017 PËR TË DREJTAT DHE MBROJTJEN E FËMIJËS me te cilin prinderit ose kujdestari ligjor I femijes duhet te jete I njohur. Transporti I minoreneve per shtetasit joshqipetar qe do te perdorin kompanine per udhetimet jashte kufirit prinderit ose kujdesatert ligjor te tyer duhet te njihen me ligjet e shteteve te tyre.

Neni 4. TRANSPORTI I UDHETAREVE SHTETAS JO SHQIPETAR
Udhetaret shtetas jo shqipetar qe udhetojne drejt Republikes se Shqiperis duhet te njihen me rregulloren Nr. 513, datë 13.6.2013 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË PROCEDURAVE E TË DOKUMENTACIONIT PËR HYRJEN, QËNDRIMIN DHE TRAJTIMIN E TË HUAJVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË.

Neni 5. TRANSPORTI I BAGAZHEVE
5.1 Lloji I bagazhit dhe dimensiomet e lejuara
a) Bagazh dore: është bagazh me përmasa të vogla dhe/ose me vlerë të veçantë p.sh. celularë, laptopë etj.
b) Bagazhet e dorëzuara te transportuesi, për t'u depozituar në ndarjen e bagazheve (valixhe, çanta, karroca) të madhësisë dhe peshës duke mos tejkaluar atë që është përcaktuar .
Karrocat transportohen pa pagesë si bagazh special (maksimumi 1 karrocë njësi familjare) ato duhet të jenë të palosshme. Karrocat që nuk palosen nuk mund të transportohen.

Dimensionet e lejuara
Pasagjeri ka të drejtën e transportit falas, nën kujdestarinë e tij, të një bagazh dore me madhësi maksimale cm.40 x 30 x 15 dhe peshon jo më shumë se5 kg të vendosen në pjesen speciale brenda autobusit (lart serdiles).Pasagjeri gjithashtu ka të drejtën e transportit falas të dy bagazheve shtesë të madhësisë maksimale për secilin cm.140 (gjatësia + thellësia + gjerësia) dhe peshon jo më shumë se 12 kg . Bagazhi është i vendosur në pjesen e poshteme të autobusit dhe duhet të ketë një tregues të qartë dhe të lexueshëm të emrit, adresës dhe numrit të telefonit të pasagjerit, si dhe datën dhe itinerarin e udhëtimit të blerë.Transporti I bicikletes kryhet vetem ne prani te nje bagazhi shtese ( nje(1) biciklete + nje(1) bagazh).
Është e mundur të pranohen bagazhe shtesë vetëm nëse ka hapësirë në bagazh dhe me pagesë në bord , nje tarife shtese qe caktohet nga stafi ne nje marreveshje me pasagjerin.

5.1 ARTIKUJT QE GJENDEN NE BAGAZHE
Eshtë e ndaluar transporti i mallrave të paligjshëm, mallrave të ndaluara nga dogana si dhe mallrave që kërkojne procedurë doganore. Eshte e ndaluar qe pasagjeri te vendos ne bagazh mallra apo produkte te rrezikshme , te ndezshme ose mallra /produkte qe shkaktojne demtime.

5.2 PERGJEGJESIA E BAGAZHEVE
Kompania eshte pergjegjese vetem per bagazhet e vendosura e ne pjesn e poshtme te autobusit.
Kompania nuk ka asnjë përgjegjësi për bagazhet e dorës ose sendet që nuk ruhen në pjesën e bagazheve të autobusit.Arjani shpk rezervon te drejten qe te marri kompesim nga pasagjeri per cdo dem te shkaktuar ndaj kompanise apo ndaj paleve te treta Bagazhet nuk janë të siguruara prandaj udhëtarët këshillohen të mos mbajnë objekte me vlerë nëse nuk janë të pajisur me polic sigurimi e cila një kopje do të paraqitet në kohën e ngarkimit. Në rast të humbjes, vjedhjes ose dëmtimit kompania e transportit do të jetë përgjëgjëse vetëm brënda kufijve të përcaktuar nga ligjet. Në vecanti në kufitjë prej 103 euro për bagazh. Konstatimi i një problemi në bagazhin e tij, pasagjeri duhet ta raportoj menjëher tek personeli udhëtues.

Neni 6. RREGULLAT E SJELLJES DHE PERGJEGESITE E PASAGJERIT
Pasagjeri eshte I lutur te bashkpunoje me kompanine dhe stafin per sigurine gjate udhetimit dhe permirsimin e cilesise te sherbimit duke respektuar dispozitat ne fuqi per aksesin e mjetit te udhetimit dhe te ambjeteve te tjera. Pasagjeri qe perdor sherbimet e caktuara nga shoqeria eshte I detyruar te tregoj sjelle te qyteteruar duke respektuar stafin dhe pasagjeret e tjer. Në udhetimet e natës, ofrohen ndalesa në zona në të cilën ofrohet shërbim për pasagjerët.Nëse nuk përcaktohet ndryshe nga stafi i bordit, kohëzgjatja e ndalimit do të jetë 15 minuta. Cdo dëmtim i shkaktuar nga udhëtarët në autobus, objekte apo ambjete të sherbimit duhet të kompesohet prej tyre, në rast dëmtimi padashje duhet të informohet menjëherë stafi. Në bordin e autobusit, udhëtarit i kërkohet të respektojë udhëzimet e dhëna nga shoferi dhe në çdo rast, të rregullave të përgjithshme të mëposhtme:
• ndalimi i të folurit ose shpërqendrimi i shoferit gjatë drejtimit të autobusit.
• ndalimi i shqetësimit të pasagjerëve të tjerë.
• detyrimi për të zënë vetëm një vend.
• detyrimi për të vendosur rripat e sigurimit dhe çdo pajisje tjetër siguruese.
• detyrimin për të respektuar pastërtinë e autobusit dhe të pajisjeve të pranishme në të.
• ndalimi për të cenuar në çfarëdo mënyre rregullsinë dhe sigurinë e udhëtimit dhe nivelin e shërbimit.
• detyrimi për të qëndruar ulur ndërsa jeni në autobus.

6.1 PERGJEGJESIA E PASAGJERIT PER DEMET
Pasagjeri eshte pergjegjes per cdo demtim te shkatuar ndaj autobusit apo personelit te kompanise si dhe ndaj pasagjereve te tjer apo sendeve te tyre. Ne rast demi Arjani shpk rezervon te drejten te paraqes nje ankes dhe te kerkoj kompesim ne zyrat kompetente ne perputhje me ligjin.

Neni 7. TRANSPORTI I KAFSHEVE
Pasagjeri nuk duhet te sjelle ne bord kafshe te gjalla, qofshin ato jo te rrezikshme sic jane kafshet shtepiake. Mund te lejohet transporti I tyre por me pare se te blihet bileta duhet te konsultohen me stafin e udhetimit ose me biletarine qendorore duke u paraqitur ne adresen Rruga Fier-Patos km1 Terminal Arjani ose duket kontaktuar 00355 68 33 22 418. Gjithashtu mund te aplikohet tarife shtese per transportin dhe duhet patjeter qe te jet i pajisur me certifikaten shendetesore dhe dekumentat e duhura per te udhetuar jashte kufirit. Ne kete pike behet vetem perjashtim per qente udherrefyes qe perdoren nga personat e verber te cilet sipas nje rregulloreje te bashkimit europian lejohen te shoqerojne te verberin ne cdo mjet te transportit publik.

Neni 8. TE DREJTAT E PASAGJERIT NE RAST ANULLIMI OSE VONESE
Pasagjeri ka te drejte te kerkojne rimbursim ose te perfitojne nga rimbursimi ne raste se udhetimi anullohet ose nisja vonohet me shume se 3 ore nga koha e nisjes nese nuk ka marr nje informacion disa ore me pare qe kjo do te ndodhi. Nese pasagjeri pranon ta vazhdoj udhetimin I jepet e drejta te kerkoj ushqime dhe pije per te gjithe kohen qe do te jete ne pritje. Por kjo nuk vlen per pritjen ne radhe ne pikat e kalimit kufitar ose gjate pritjes per te hipur ne traget. Per arsye te nje difekti te automjetit Arjani Shpk mundes udhetimin me nje mjet tjeter, ose transporti I pasagjerit e nje stacion treni ose terminal autobusi ne menyre qe ai te vazhdoj udhetimin e caktuar. Gjithashtu mund te ofroj kthimin per ne destinacionin e nisjes pa pagese shtes. Kompania ofron sherbim ne perputhje me te gjitha dispozitat qe parashikon LIGJI Nr.9902, datë 17.4.2008 PËR MBROJTJEN E KONSUMATORËVE.

Neni 9. KOMPESIMI DHE ASISTENCA NE RASTE AKSIDENTI
Gjatë shërbimit të transportit, pasagjerët kanë të drejtë në kompensim për vdekje, dëmtim personal si dhe humbja ose dëmtimi i bagazheve për shkak të një aksidenti që vjen nga përdorimi i autobusëve.
Kompania e transportit eshte e detyruar te lidhe nje kontrate sigurimi me nje kompani sigurimi dhe te ofroj sherbim ne perputhje me dispozitat qe ofron LIGJ Nr. 32/2021 PËR SIGURIMIN E DETYRUESHËM NË SEKTORIN E TRANSPORTIT. Kompesimi nuk eshte automatik, gjithashtu pasagjeri duhet ti permbahet ketij ligji per te kerkuar demshperblim. Pas një aksidenti të shkaktuar nga përdorimi i autobusëve, transportuesi ofron ndihmë të arsyeshme dhe proporcionale për nevojat jetike imediate të pasagjerit pas vetë aksidentit. Kjo ndihmë përfshin akomodimin, ushqimi, veshmbathja, transporti dhe lehtësimi i ndihmës së parë. Ndihma e dhënë përbën njohje të përgjegjësisë.


Neni 10. E DREJTA PER INFORMIM
10.1 INFORMACIONI I UDHETIMIT
Të gjithë pasagjerët që udhëtojnë me autobus ne linjat e rregullta me Arjani shpk kanë të drejtë të marrin informacion te detajuar për të gjithë kohëzgjatjen e udhëtimit. Ky informacion përfshin të drejtat e pasagjerëve ndaj tyre dhe të dhënat e nevojshme për të kontaktuar organet kombëtare përgjegjëse për kontrollin. Kur është e mundur, një informacion i tillë jepet, sipas kërkesës, në formate të aksesueshme, me vëmendje të veçantë nevojat e personave me aftësi të kufizuara dhe personave me lëvizshmëri të reduktuar.

10.2 RAPORTIMI I PAKENAQESIVE OSE I SYGJERIMEVE
Me raport nënkuptojmë çdo sugjerim, vëzhgim, propozim, këshillë dhe çdo gjë tjetër që mund të jetë e dobishme për të kuptuar nevojat e klientëve për të përmirësuar, nëse është e mundur, shërbimet e ofruara. Raporti mund të dorëzohet nga kushdo që është i interesuar.Raporti mund t'i përcillet kompanisë nëpërmjet kanaleve të mëposhtme:
- Duke derguar email ne adresen info@arjanitravel.com
- Duke e derguar me poste ne adresen Terminal Arjani , Rruga Fier – Patos Km1.
- Duke u paraqitur ne zyren kryesore ne adresen Terminal Arjani , Rruga Fier – Patos Km1.
Për të qenë në gjendje tju përgjigjemi raporteve të dërguara, klienti duhet të tregojë, përveç raporteve të tij të dhënat personale dhe adresën, duke raportuar qartë me të gjithë elementët e dobishëm. Kompania garanton konfidencialitetin e të dhënat personale, siç kërkohet nga legjislacioni për mbrojtjen e privatësisë.

10.3 ANKESAT PER SHKELJEN E TE DREJTAVE TE PASAGJEREVE
Ankesa nënkupton çdo veprim me të cilin një klient ( avokati ose shoqata e konsumatorëve ) paraqet me shkrim për Shoqërinë një sjellje ose mosveprim. Kompania ka një sistem për përpunimin e ankesave që pasagjeri mund t'i paraqesë përmes kanaleve të mëposhtme:
- Duke derguar email ne adresen info@arjanitravel.com
- Duke e derguar me poste ne adresen Terminal Arjani , Rruga Fier – Patos Km1.
- Duke u paraqitur ne zyren kryesore ne adresen Terminal Arjani , Rruga Fier – Patos Km1.
Pasagjerët mund t'i paraqesin një ankesë transportuesit brenda 5 diteve nga data në të cilën është dhënë ose duhet të ishte dhënë shërbim i rregullt. Brenda një muaji nga marrja e ankesës, transportuesi njofton pasagjerin se ankesa është pranuar, refuzuar ose ende në shqyrtim. Transportuesi duhet të japë një përgjigje përfundimtare brenda tre muajve nga marrja e ankesës. Kushtet e mësipërme nuk zbatohen për çështjet që kanë të bëjnë me kompensimin për vdekje, lëndim personal ose dëmtim dhe humbja e bagazhit në rast aksidenti.

Neni 11. PRIVATESIA
Te dhenat personale te udhetareve do te perpunohen nga Arjani shpk ne formen elektronike ose me leter duke respektuar ne menyre te plote Ligjin Nr.9887, datë 10.3.2008 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE , vetem per qellime te lidhura me ofrimin e sherbimit te transportit. Pasagjeri duhet te jape te dhena te sakta ne menyre qe te marre informacione te duhura ne lidhje me sherbimin e kerkuar. Mungesa e informacionit per arsye te te dhenave te pasakta nuk eshte pergjegjesi e kompanise.